93/4458

                                                                                                                           93/12/16

متقاضي محترم پروژه خاوران

باسلام؛

          احتراماً با عنايت به شروع عمليات اجرائي پروژه 34 واحدي خاوران و برنامه ريزي پرداختيها به پيمانكار اين پروژه ، خواهشمنداست نسبت به تكميل واريزي تا مبلغ 000/000/700 ريال تا پايان فروردين ماه 94 و ارائه يك فقره چك به مبلغ 000/000/100 ريال به سررسيد 1/3/94 اقدام فرمائيد.

قابل ذكر است كه قرارداد واگذاري نفراتي كه نسبت به پرداخت مبلغ و تحويل چك اقدام نمايند ، تحويل خواهدگرديد.

همچنين جهت جلوگيري از تضييع حقوق اعضاء محترمي كه با مشاركت خود در مهلت مقرر نسبت به پرداخت  مبالغ اعلامي اقدام مي نمايند و جلوگيري از توقف در اجراي پروژه ، ضمن عدم تحويل قرارداد واگذاري به نفراتي كه پرداخت خود را تكميل ننموده اند ، تقاضاي ايشان لغو و با استرداد مبلغ واريزي اوليه ، نفرات ذخيره جايگزين آنها خواهدشد.

                                                                                          جعفري پايدار

                                                                                          مديرعامل

+ نوشته شده توسط مدیریت شرکت در شنبه ۱۶ اسفند۱۳۹۳ و ساعت 11:49 |

« آگهي مزايده املاك »

                                                                            

                                                                                                   تاريخ انتشار : 93/09/15

شرکت تعاونی مسکن اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی در نظر دارد نسبت به فروش املاك و قطعات در دست تفكيك خود از پلاك ثبتي 2132  الي 2145 فرعي از 8999 اصلي بخش 5 تبريز واقع در تبريز خيابان آزادي مابين چهارراه لاله و ابوريحان كوي منظريه خيابان 30 متري حج ( جنت ) - زمين باير جنب مجتمع مسكوني فردوس در متراژهاي حدود 185 الي 305 مترمربع و با وضع موجود و تحت شرايط اعلامي از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد. متقاضيان جهت كسب اطلاع و دريافت برگ شرايط مزايده و قيمتهاي پايه به آدرس شركت واقع در : تبريز- خيابان امام نرسيده به چهارراه آبرسان روبروي بانك مهر اقتصاد ساختمان 911 طبقه 3 تلفن  33349058 33343881 -041 مراجعه و پيشنهاد خود را حداكثر تا ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ 93/09/27 دفتر شركت تحويل و رسيد دريافت نمايند.

ضمناً قيمت پايه قطعات به ازاء هرمترمريع 18/000/000 ريال به بالا بوده و اطلاعات و جزئيات بيشتر در آدرس اينترنتي زير قابل دسترسي مي باشد.

 

www.taavoninezamtabriz.blogfa.com

 

                                                                  جعفري پايدار

                                                                 مديرعامل

+ نوشته شده توسط مدیریت شرکت در یکشنبه ۱۶ آذر۱۳۹۳ و ساعت 13:13 |

« شرايط و نحوه شركت در مزايده قطعات تفكيكي كوي نظام مهندسي منظريه »

 

1 )مبلغ سپرده شركت در مزايده معادل 2% مبلغ پايه مزايده و به ميزان مندرج مي باشد كه ميبايست تا به حساب شماره 430040001645 بانك مسكن شعبه آزادي تبريز بنام شركت تعاوني مسكن نظام مهندسي واريز و اصل رسيد آن را با قيد شماره قطعه تحويل نمايند.

2 )كساني كه تمايل دارند تا براي بيش از يك قطعه در مزايده شركت نمايند ، ميبايست تا ضمن واريز مبالغ سپرده هرقطعه بصورت مجزا با كپي كردن برگ پيشنهاد قيمت ، پيشنهاد خود را به صورت مجزا ارائه نمايند.

3 )شركت كنندگان ميبايست ضمن تحويل اصل رسيد سپرده واريزي و اخذ رسيد ، پيشنهاد قيمتي خود را در فرم مربوطه و در پاكت سربسته با درج شماره قطعه يا قطعات و نام و نام خانوادگي و شماره تماس در ظهر پاكت به دفتر شركت ارائه و رسيد دريافت دارند. مهلت ارائه پيشنهادات حداكثر تا ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ 93/09/27 ميباشد.

4 )پس ازگشايش پاكات ، سپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قرارداد نگهداري و الباقي مسترد خواهدشد.

5 )نفر اول موظف ميباشد تا حداكثر ظرف مدت يك هفته از اعلام نسبت به تكميل 40% كل مبلغ پيشنهادي مورد معامله اقدام نمايد. درغير اينصورت نسبت به ضبط سپرده واريزي به نفع شركت تعاوني مسكن نظام مهندسي اقدام و به ترتيب نسبت به دعوت از نفرات دوم و سوم اقدام خواهدشد. در صورت عدم واريز مبالغ ، سپرده ايشان نيز به نفع شركت ضبط خواهد گرديد.

6 ) 50% از مبلغ كل نيز در هنگام تحويل زمين ( حداكثر ظرف مدت يكماه ) دريافت و 10% باقيمانده نيز همزمان با انتقال سند مالكيت دريافت ميگردد.

7 )در حال حاضر كل پلاك ثبتي داراي سند ششدانگ و مجوز تفكيك شهرداري بوده و تنظيم سند انتقال قطعي قطعات تفكيكي پس از طي مراحل ثبتي و قانوني مقدور خواهدبود.

8 )زمين مرقوم داراي كاربري مسكوني ميباشد.

9 )قطعات تفكيكي با وضع موجود واگذار و پرداخت كليه هزينه ها از قبيل  هزينه هاي آماده سازي ، عوارض شهرداري ، هزينه هاي انتقال سند و همچنين اشتراكات و امتيازات اعم از آب و برق و تلفن و گاز و ساير خدمات مورد نياز به عهده خريدار بوده و فروشنده هيچگونه تعهدي در اين خصوص ندارد.

10 )طبق توافق انجامي با شهرداري منطقه 3 تبريز طي بند شماره 3 مورخ 93/02/17 كميسيون توافقات ، امتياز مضاعف جهت قطعات اخذ و ميزان پيشامدگي در كليه قطعات باستثناء قطعات 18 و 25 و 27 هفتاد درصد بوده و درقطعات 10 الي 17 و 19 الي 24 و 26 با يك طبقه مازاد بر ضوابط به شرط تامين پاركينگ و فضاي باز موافقت گرديده است. همچنين در قطعات 9 و 10 و 19 احداث يك باب مغازه به مساحت 21 مترمربع به شرط تامين پاركينگ موافقت شده است. پيشنهاد دهنده رضايت بي قيد و شرط خود را با اين موارد اعلام ميدارد. 

 

تمامي شرايط مورد قبول اينجانب/ اين شركت ميباشد.                    مهر و امضاء

 

11 )با عنايت به مطالبات شركت تعاوني مسكن از شهرداري منطقه 3 تبريز كه مقرر است تا بصورت عوارض پروانه به اين شركت پرداخت شود ، خريدار موظف است تا ضمن ارائه تعهد محضري و توافق موضوع در قرارداد فيمابين ، در صورتيكه براي قطعه خريداري شده ، طبق توافق بعدي شركت تعاوني مسكن و شهرداري مبالغي به عنوان كل يا بخشي از عوارض پروانه لحاظ و توافق گردد ، آن را به نرخ روز و شرايط روز شهرداري به شركت تعاوني مسكن پرداخت نمايد. درغير اينصورت شركت تعاوني مسكن تعهدي جهت تنظيم و انتقال سند قطعه مورد نظر نداشته و قرارداد واگذاري فسخ و ابطال و سپرده شركت در مزايده نيز به نفع شركت تعاوني ضبط خواهدگرديد.

12) با توجه به توافق و مصالحه نامه فيمابين شركت تعاوني مسكن و شركت توزيع نيروي برق تبريز ، يك واحد پست برق در گوشه شمال شرقي قطعه شماره 9 در دو طبقه ( همكف و زيرزمين ) به مساحت هرطبقه 48 مترمربع و به ابعاد 8×6 متر با بر 6 متر مشرف به خيابان و با امكان استفاده از طبقات بالاي ساختمان پست برق اختصاص داده شده است كه صرفاً احداث ساختمان پست طبق طرح نقشه شركت برق به عهده خريدار خواهدبود.ضمناً مساحت مندرج براي قطعه 9 با احتساب محل پست برق ميباشد.در اين خصوص خريدار موظف به انعقاد مصالحه نامه و ارائه تعهدنامه محضري طبق مفاد مصالحه نامه و تعهد محضري ارائه شده توسط شركت تعاوني به شركت توزيع برق ميباشد. متقاضيان اين قطعه با مد نظر قراردادن تمام مسائل اعلامي مي بايست براي كل متراژ مندرج قيمت خود را اعلام دارند و با امضاي شرايط مزايده هرگونه ادعاي بعدي را از خود سلب نمودند.

13) ابعاد و مساحت قطعات بصورت تقريبي بوده و صورتمجلس تفكيكي نهايي اداره ثبت و متراژهاي مندرج در سند تفكيكي ملاك تسويه حساب كامل نهايي فيمابين خواهدبود.

14 )شركت تعاوني مسكن در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است.

15 )هزينه چاپ آگهي به عهده كليه برندگان مزايده ميباشد.

16 )پيشنهاد دهنده ضمن مطالعه اسناد و فرمهاي مربوطه ، ميبايست نسبت به امضاي ذيل تمامي برگها اقدام نمايد.

17 ) اشخاص حقيقي ميبايست نسبت به ارائه كپي شناسنامه و كارت ملي و اشخاص حقوقي نسبت به ارائه كپي آخرين آگهي تصميمات و كپي كارت ملي صاحبان امضاء مجاز اقدام نمايند.

18 ) پيشنهادات فاقد سپرده و يا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط مي باشند.

 

تمامي شرايط مورد قبول اينجانب/ اين شركت ميباشد.                    مهر و امضاء

 

 

 

 

 

" مشخصات و متراژ قطعات "

شماره قطعه

مساحت (مترمربع)

قيمت پايه هرمترمربع (ريال)

قيمت كل (ريال)

سپرده شركت درمزايده(ريال)

1

239/22

21/000/000

5/023/620/000

100/472/400

2

198

24/000/000

4/752/000/000

95/040/000

3

194

23/500/000

4/559/000/000

91/180/000

4

200

23/500/000

4/700/000/000

94/000/000

5

200

23/500/000

4/700/000/000

94/000/000

6

200

23/500/000

4/700/000/000

94/000/000

7

200

24/000/000

4/800/000/000

96/000/000

8

200

24/500/000

4/900/000/000

98/000/000

9

263/30

34/000/000

8/952/200/000

179/044/000

10

220/14

44/000/000

9/686/160/000

193/723/200

11

207

32/000/000

6/624/000/000

132/480/000

12

207

سهم شهرداري از تفكيك

13

207

31/000/000

6/417/000/000

128/340/000

14

207

31/000/000

6/417/000/000

128/340/000

15

207

30/500/000

6/313/500/000

126/270/000

16

212/26

32/000/000

6/792/320/000

135/846/400

17

219/70

25/000/000

5/492/500/000

109/850/000

18

210/45

سهم شهرداري از تفكيك

19

305/43

42/000/000

12/828/060/000

256/561/000

20

210/80

32/000/000

6/745/600/000

134/912/000

21

214/35

سهم شهرداري از تفكيك

22

235/33

31/000/000

7/295/230/000

145/904/600

23

305/17

29/000/000

8/849/930/000

176/998/600

24

299/19

30/000/000

8/975/700/000

179/514/000

25

185/85

22/000/000

4/088/700/000

81/774/000

26

186/10

20/500/000

3/815/050/000

76/301/000

27

269/38

18/000/000

4/848/840/000

96/976/800

 

تمامي شرايط مورد قبول اينجانب/ اين شركت ميباشد.                    مهر و امضاء

 

 

 

« برگ پيشنهاد قيمت »

 

اينجانب/اين شركت.............................................. به شماره شناسنامه/به شماره ثبت ................................. و كدملي/ شناسه ملي ................................ فرزند/كداقتصادي..................................... ضمن مطالعه و اطلاع از آگهي و شرايط مزايده قطعات تفكيكي از پلاك ثبتي 2132  الي 2145 فرعي از 8999 اصلي بخش 5 تبريز واقع در تبريز خيابان آزادي خيابان حج ( جنت ) - جنب مجتمع مسكوني فردوس و قبول تمامي مفاد و شرايط اعلامي شركت تعاونی مسکن اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی، با ارائه سپرده شركت در مزايده به مبلغ اعلامي و نيز مدارك و فرمهاي درخواستي ، قيمت خود را جهت خريد قطعه موردنظر به شرح زير اعلام مينمايم. 

 

شماره قطعه :

( به عدد )  ................. ( به حروف )......................................... ريال 

قيمت پيشنهادي به ازاء هرمترمربع : 

 

(به عدد) ..................... ريال  (به حروف ).................................. ريال

قيمت كل قطعه :  

 

(به عدد) ...................... ريال  (به حروف )................................. ريال

 

اشخاص حقيقي:

     نام و نام خانوادگي : .................................................... امضاء

 

اشخاص حقوقي : 

 

نام نام خانوادگي صاحبان امضاء 1 : ..................... سمت : .................. امضاء

 

نام نام خانوادگي صاحبان امضاء 2 : ..................... سمت : .................. امضاء

 

                                                                 مهر شركت :

 

 نقشه تفکیکی

 

 

+ نوشته شده توسط مدیریت شرکت در یکشنبه ۱۶ آذر۱۳۹۳ و ساعت 13:6 |

                                                                    93/4423

                                                                                                                      93/09/10

    

 عضو محترم پروژه فتح آباد

 

باسلام؛

       احتراماً همانگونه كه مستحضريد با تلاشهاي صورت پذيرفته رأي به حق دعوي اين شركت تعاوني عليه شركتهاي تعاوني سازمان تبليغات اسلامي و همياري شهرداري در شعبه اول حقوقي مبني بر محكوميت شركتهاي مذكور به ايفاء تعهد و تحويل مقدار بيست هزار مترمربع زمين مسكوني از اراضي فتح آباد ، صادر و در شعبه 16 دادگاه تجديدنظر تأييد و قطعي شده است.

با عنايت به هزينه هاي انجامي در جهت احقاق حقوق حقه اعضاء محترم پروژه اعم از هزينه هاي دادرسي ، حق الوكاله پرونده اصلي ، ابطال تمبر ، واريزي به حساب سپرده دادگستري در صدور دستور موقت و هزينه حق الوكاله و دادرسي پرونده مطروحه عليه اين شركت مبني بر ابطال مصالحه نامه فيمابين ، لازم است تا اعضاء محترم پروژه با پشتيباني مالي و معنوي ما را در اين راه ياري فرمايند.

در راستاي موارد مذكور و همچنين در جهت اجرايي نمودن رأي صادره دادگاه كه مستلزم پرداخت هزينه هاي مربوطه ميباشد ، خواهشمنداست تا حداكثر لغايت 93،10،05نسبت به پرداخت مبلغ 7،000،000 ريال به حساب شماره  430040001645 بانك مسكن شعبه آزادي تبريز اقدام و فيش مربوطه را به دفتر شركت تعاوني تحويل فرماييد.

قابل ذكر است كه با توجه به اساسنامه شركت تعاوني ، تحويل قطعات براساس امتياز و اولويت آنها بوده و تسريع در پرداخت مبالغ درخواستي موجب برخورداري از امتياز بيشتر و اولويت بهتري خواهدبود.

ضمناً بدهي معوقه جنابعالي نيز به مبلغ .......................... ريال مي باشدكه در صورت عدم پرداخت اقدامات قانوني مربوطه در اين خصوص اعم از لغو قرارداد و عدم تحويل قطعه زمين طبق بند « د » ماده 4 مصالحه نامه به عمل خواهد آمد.

                                                                        جعفري پايدار

                                                                            مديرعامل

+ نوشته شده توسط مدیریت شرکت در دوشنبه ۱۰ آذر۱۳۹۳ و ساعت 14:47 |

                                                                                                    93/4422 

                                                                                                    93/09/09

اعضاء محترم پروژه منظريه

باسلام؛

         احتراماً ، پيرو مصوبه جلسه اختصاصي اعضاء پروژه در مورخ 24/08/93 و جهت جلوگيري از مشكلات بعدي در امتيازبندي ، خواهشمند است در اسرع وقت به منظور بررسي و تأييد مبالغ واريزي از بابت پروژه به دفتر تعاوني مسكن مراجعه فرمائيد.

قابل ذكر است كه حداكثر مهلت مراجعه تا پايان آذرماه سال جاري بوده و در صورت عدم مراجعه ، اعتراضات بعدي مسموع نبوده و امتيازبندي اعضاء و پرداخت هرگونه مبلغ به اعضاء پروژه براساس اطلاعات مندرج صورت خواهدپذيرفت.

                                                              جعفري پايدار

                                                             مديرعامل

+ نوشته شده توسط مدیریت شرکت در یکشنبه ۹ آذر۱۳۹۳ و ساعت 11:36 |

                                                 93/4417

                                                                                       93/08/20                                                                                                    

اعضاء محترم پروژه منظريه 

باسلام؛

     احتراماً ؛ باستحضار ميرساند در راستاي مصوبه بند 8 مجمع عمومي عادي مورخ 22/06/93 شركت تعاوني ، مقرر گرديده تا جلسه اي صرفاً با حضور اعضاء پروژه منظريه برگزار و تصميمات متخذه قابل قبول مجمع مي باشد.

لذا دراين خصوص و نحوه ادامه موضوع فروش و يا واگذاري قطعات تفكيكي پروژه ، جلسه اي در روز شنبه مورخ 24/08/93 راس ساعت 45/15 در محل تالار اقبال آذر مجتمع فرهنگي هنري 29 بهمن تبريز تشكيل خواهدگرديد. باتوجه به اينكه جلسه صرفاً در يك نوبت برگزار و تصميمات متخذه همانند تصميم مجمع عمومي بوده و براي حاضرين و غائبين لازم الاجرا است ، خواهشمنداست حتماً راس ساعت مقرر در جلسه حضور بهم رسانند.

                                                                         جعفري پايدار

                                                    مدير عامل

+ نوشته شده توسط مدیریت شرکت در چهارشنبه ۲۱ آبان۱۳۹۳ و ساعت 8:27 |