تعاونی مسکن نظام مهندسی ساختمان

استان آذربایجان شرقی

آگهي دعوت به مجمع نوبت دوم 94

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده (نوبت دوم)

تاریخ انتشار: 03/06/94

مجمع عمومي عادي بطورفوق العاده شرکت تعاونی مسکن اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی ( نوبت دوم) در ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 18/06/94 در محل تالار مجتمع فرهنگي هنري 29 بهمن تبريز  واقع در نشانی : تبريز- بلوار 29 بهمن جنب شهرداري منطقه 2 تبريز تالار مجتمع فرهنگي هنري 29 بهمن تبريز سالن شهيد اقبال آذر برگزار مي شود ، از کلیه اعضاء شرکت تعاونی دعوت میشود در ساعت مقرر حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

1-     گزارش هيات مديره و بازرس.

2-    رسیدگی و اتخاذ تصمیم در باره تراز ( بیلان ) و حساب سود و زیان و گزارش مالی هیات مدیره مربوط به سال  1393 .

3-    طرح و تصويب آئين نامه جديد حقوق و مزايا و پاداش هيات مديره و بازرسان .

4-   تصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره برای سال 94 وتصويب حقوق و مزايا و پاداش هيات مديره ، مديرعامل و حق الزحمه بازرس قانوني شركت براي سال 1394  .

5-    طرح و تصويب آئين نامه ( اصلاحي ) نحوه برگزاري مجامع عمومي.

6-    انتخاب  بازرس  برای مدت قانونی.

ضمنا به آگاهي كليه اعضاءميرساند كه گزارش بازرس محترم و بيلان مالي شركت از تاريخ 20/05/94  آماده بوده و علاقمندان ميتوانند جهت مطالعه آن به دفتر مركزي شركت مراجعه نمايند.

تذکر : افرادی که قصد دارند برای حضور در مجمع عمومی وکیل خود را اعزام نمایند میبایست تا نسبت به ارائه وكالتنامه رسمي و يا تكميل برگ وكالت حضور در مجمع در فرم (و) اداره كل تعاون و تأييد آن توسط اشخاص ذيصلاح در فرم اقدام نمايند. ضمناً تعداد آراء وكالتي هر عضو حداكثر سه رأي و هر شخص غير عضو تنها يك راي خواهدبود. 

 

                                                                     هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن 

                                                                اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان 

                                                                            استان آذربایجان شرقی

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه ۸ شهریور۱۳۹۴ساعت 9:59  توسط مدیریت شرکت  | 

فراخوان پيش فروش 7 واحد از خاوران

«  فراخوان پيش فروش و تكميل ظرفيت »

                                                               05/05/94

شركت تعاوني مسكن اعضاء سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان شرقي درنظر دارد تا نسبت به پيش فروش تعداد 7 واحد و تكميل ظرفيت پروژه 34 واحدي در شهرك خاوران كه در حال اجرا مي باشد ، اقدام نمايد. متراژ تقريبي واحدها در سه تيپ  125 ، 145  و 180 مترمربع بوده و پروژه در يك بلوك شامل يك طبقه زيرزمين و همكف به عنوان پاركينگ و 10 طبقه مسكوني احداث مي گردد. درحال حاضر اقدامات خريد زمين ، اخذ مجوز نقشه ، تهيه وتأييد نقشه ها از سازمان نظام مهندسي و پرداخت هزينه هاي مربوطه ، اخذ پروانه ساختماني با پرداخت هزينه ها و عقد قرارداد با پيمانكار صورت پذيرفته و عمليات خاكبرداري و بتن ريزي فونداسيون انجام و پروژه در مرحله اجراي سقف سوم سازه اي مي باشد.

متذكر مي گردد كه به جهت محدوديت تعداد واحدهاي موجود ، پس از تكميل تعداد در هر مقطعي مراتب متوقف خواهدگرديد.

 متقاضيان جهت كسب اطلاع و اخذ توضيحات مي توانند به آدرس شركت  واقع در تبريز خيابان امام خميني نرسيده به چهارراه آبرسان روبروي بانك مهراقتصاد- نبش كوي سبلان ساختمان 911 طبقه سوم مراجعه و يا با شماره هاي 33349058 33343881 تماس حاصل نمايند.  

                                                                              جعفري پايدار

                                                                         مدير عامل

                                                                

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۷ مرداد۱۳۹۴ساعت 9:23  توسط مدیریت شرکت  | 

آگهي دعوت به مجمع نوبت اول 94

 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده ( نوبت اول )

تاریخ انتشار: 06/05/94

مجمع عمومي عادي بطورفوق العاده شرکت تعاونی مسکن اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی ( نوبت اول) در ساعت 16 روز شنبه مورخ 31/05/94در محل تالار مجتمع فرهنگي هنري 29 بهمن تبريز  واقع در نشانی : تبريز- بلوار 29 بهمن جنب شهرداري منطقه 2 تبريز تالار مجتمع فرهنگي هنري 29 بهمن تبريز سالن شهيد آويني برگزار مي شود ، از کلیه اعضاء شرکت تعاونی دعوت میشود در ساعت مقرر حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

1-     گزارش هيات مديره و بازرس.

2-    رسیدگی و اتخاذ تصمیم در باره تراز ( بیلان ) و حساب سود و زیان و گزارش مالی هیات مدیره مربوط به سال  1393 .

3-    طرح و تصويب آئين نامه جديد حقوق و مزايا و پاداش هيات مديره و بازرسان .

4-   تصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره برای سال 94 وتصويب حقوق و مزايا و پاداش هيات مديره ، مديرعامل و حق الزحمه بازرس قانوني شركت براي سال 1394  .

5-    طرح و تصويب آئين نامه ( اصلاحي ) نحوه برگزاري مجامع عمومي

6-    انتخاب  بازرس  برای مدت قانونی.

ضمنا به آگاهي كليه اعضاءميرساندكه گزارش بازرس محترم و بيلان مالي شركت ازتاريخ 20/05/94آماده بوده و علاقمندان ميتوانند جهت مطالعه آن به دفتر مركزي شركت مراجعه نمايند.

تذكر 1- افراديكه علاقمند به ثبت نام داوطلبي در سمت بازرسي ميباشند ، حداكثر تا 7 روز بعد از نشر آگهي به دفتر شركت تعاوني مراجعه و نسبت به تكميل فرمهاي مربوطه اقدام نمايند.

تذکر2 - افرادی که قصد دارند برای حضور در مجمع عمومی وکیل خود را اعزام نمایند میبایست تا نسبت به ارائه وكالتنامه رسمي و يا تكميل برگ وكالت حضور در مجمع در فرم (و) اداره كل تعاون و تأييد آن توسط اشخاص ذيصلاح در فرم اقدام نمايند. ضمناً تعداد آراء وكالتي هر عضو حداكثر سه رأي و هر شخص غير عضو تنها يك راي خواهدبود.

                      هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن

                                  اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان

                                  استان آذربایجان شرقی

+ نوشته شده در  سه شنبه ۶ مرداد۱۳۹۴ساعت 14:29  توسط مدیریت شرکت  | 

تكميل ظرفيت خاوران

                                                                                                             19/03/94

«  فراخوان عضوگيري و تكميل ظرفيت »

 شركت تعاوني مسكن اعضاء سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان شرقي درنظر دارد تا نسبت به عضوگيري بصورت محدود و تكميل ظرفيت در پروژه 34 واحدي در شهرك خاوران كه در حال اجرا مي باشد ، اقدام نمايد. متراژ تقريبي واحدها در سه تيپ  125 ، 145  و 180 مترمربع بوده و پروژه در يك بلوك شامل يك طبقه زيرزمين و همكف به عنوان پاركينگ و 10 طبقه مسكوني احداث مي گردد. درحال حاضر اقدامات خريد زمين ، اخذ مجوز نقشه ، تهيه وتأييد نقشه ها از سازمان نظام مهندسي و پرداخت هزينه هاي مربوطه ، اخذ پروانه ساختماني با پرداخت هزينه ها و عقد قرارداد با پيمانكار صورت پذيرفته و عمليات خاكبرداري و بتن ريزي فونداسيون انجام و پروژه در مرحله اجراي سقف زيرزمين مي باشد. مدت زمان اتمام پروژه نيز در حدود 36 ماه پيش بيني گرديده است. همچنين طبق برآورد انجامي بهاي واحد آپارتماني در تيپ هاي فوق الذكر حدوداً از قرار هر مترمربع 000/500/13 ريال خواهدبود كه اعضاي موجود پروژه براي واحدهاي تيپ 125 تا 145 مترمربع تا حال مبلغ   000/000/650 ريال و براي واحد 180 مترمربعي مبلغ 000/000/870 ريال پرداخت نموده اند و الباقي طي اقساط دريافت خواهدشد.

 قابل ذكر است كه طبق اساسنامه شركت تعاوني ، صرفاً امكان عضويت اعضاء سازمان نظام مهندسي ( با پروانه و يا بدون پروانه اشتغال ) و نيز كاركنان سازمان نظام مهندسي با حداقل 3 سال سابقه ميسر مي باشد.

همچنين متذكر مي گردد كه به جهت محدوديت تعداد واحدهاي موجود ، پس از تكميل تعداد در هر مقطعي مراتب متوقف خواهدگرديد.

 متقاضيان جهت كسب اطلاع و اخذ توضيحات مي توانند به آدرس شركت  واقع در تبريز خيابان امام خميني نرسيده به چهارراه آبرسان روبروي بانك مهراقتصاد- نبش كوي سبلان ساختمان 911 طبقه سوم مراجعه و يا با شماره هاي 33349058 33343881 تماس حاصل نمايند.

                                                                                         جعفري پايدار

                                                                                          مدير عامل

+ نوشته شده در  دوشنبه ۸ تیر۱۳۹۴ساعت 12:3  توسط مدیریت شرکت  | 

درخواست تكميل موجودي

                                                                                                                                4473/94   

94/02/01

اعضاء  محترم پروژه خاوران

باسلام؛

           احتراماً ؛ پيرو جلسه اختصاصي مورخ 29/01/94  اعضاء پروژه در محل مجتمع فرهنگي هنري 29 بهمن تبريز ، نظر به مصوبه جلسه مذكور و به منظور ادامه مراحل اجرائي پروژه ، خواهشمند است حداكثر تا مورخ 05/02/94 نسبت به تكميل موجودي تا مبلغ اعلامي به شرح زير اقدام و فيش واريزي را به دفتر تعاوني مسكن تحويل فرمائيد.

 1- واحدهاي 125 و 145 متري(با ميانگين متراژ 133 متري)       000/000/650 ريال

 2- واحدهاي 182 متري                                                   000/000/870 ريال  

 

                                                                              جعفري پايدار

                                                                              مدير عامل

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱ اردیبهشت۱۳۹۴ساعت 11:27  توسط مدیریت شرکت  | 

درخواست مبلغ از اعضاء خاوران

                                                                                                                           93/4458

                                                                                                                           93/12/16

متقاضي محترم پروژه خاوران

باسلام؛

          احتراماً با عنايت به شروع عمليات اجرائي پروژه 34 واحدي خاوران و برنامه ريزي پرداختيها به پيمانكار اين پروژه ، خواهشمنداست نسبت به تكميل واريزي تا مبلغ 000/000/700 ريال تا پايان فروردين ماه 94 و ارائه يك فقره چك به مبلغ 000/000/100 ريال به سررسيد 1/3/94 اقدام فرمائيد.

قابل ذكر است كه قرارداد واگذاري نفراتي كه نسبت به پرداخت مبلغ و تحويل چك اقدام نمايند ، تحويل خواهدگرديد.

همچنين جهت جلوگيري از تضييع حقوق اعضاء محترمي كه با مشاركت خود در مهلت مقرر نسبت به پرداخت  مبالغ اعلامي اقدام مي نمايند و جلوگيري از توقف در اجراي پروژه ، ضمن عدم تحويل قرارداد واگذاري به نفراتي كه پرداخت خود را تكميل ننموده اند ، تقاضاي ايشان لغو و با استرداد مبلغ واريزي اوليه ، نفرات ذخيره جايگزين آنها خواهدشد.

                                                                                          جعفري پايدار

                                                                                          مديرعامل

+ نوشته شده در  شنبه ۱۶ اسفند۱۳۹۳ساعت 11:49  توسط مدیریت شرکت  | 

مطالب قدیمی‌تر