تعاونی مسکن نظام مهندسی ساختمان

استان آذربایجان شرقی

هيات مديره برج مشاوران

۴۳۹۵/۹۳

  ۰۸/۰۷/۹۳

هيات مديره محترم پروژه 25 واحدي برج مشاوران      

 باسلام ؛       

        احتراماً همانگونه كه مستحضريد موضوع انتقال اسناد مالكيت واحدهاي پروژه به نام اعضاء در مرحله استعلام دارائي در اداره كل مالياتي استان مي باشد. با توجه به اينكه اين شركت واحدهاي مذكور را به حالت مسكوني تحويل اعضاي پروژه نموده و كاربري مندرج در اسناد تفكيكي صادره نيز به شكل آپارتماني مسكوني ميباشد ، تعدادي از اعضاء شخصاً نسبت به تغيير كاربري واحدها به حالت خدماتي و تجاري اقدام نموده اند.

نظر به اينكه نمايندگان اداره كل مالياتي از محل ساختمان و واحدها بازديد به عمل خواهند آورد و در صورت تغيير كاربري ، هزينه دارائي نيز با لحاظ خدماتي و تجاري كه تفاوت فاحشي با حالت مسكوني دارد مطالبه و اخذ خواهدشد ، فلذا مستدعي است نسبت به عودت به حالت اوليه واحدها اقدام عاجل صورت پذيرد. درغير اينصورت هرگونه تبعات بعدي و هزينه هاي مربوطه متوجه اعضاء ذينفع خواهدبود.

                                                                                                 جعفري پايدار

                                                                                                مديرعامل

+ نوشته شده در  سه شنبه 8 مهر1393ساعت 15:38  توسط مدیریت شرکت  | 

اعضا’ فتح آباد ارائه رای دادگاه

اعضاء محترم پروژه فتح آباد

با سلام ؛

          احتراماً ، درخصوص شكايت اين شركت تعاوني از تعاوني هاي خاص تبليغات اسلامي و سازمان همياري استان در مورد اراضي فتح اباد و مصالحه نامه فيمابين ، باستحضار ميرساند با تلاشهاي صورت پذيرفته و اطلاعات و مدارك و توضيحات ارائه شده توسط اين شركت تعاوني و وكلاي پرونده ها ، راي بدوي دادگاه شعبه اول عمومي حقوقي تبريز به شكل زير و به نفع تعاوني اين شركت صادر گرديد:

1)      در مورد دعوي مطروحه توسط شركتهاي مذكور به خواسته ابطال مصالحه نامه فيمابين به جهت نقصان امضاء و مهر طرفين در اين مصالحه نامه ، دادگاه حكم بر بطلان اين دعوي صادر نموده است.

2)     درخصوص دعوي مطروحه توسط اين شركت به خواسته تحويل زمين در اراضي فتح آباد ، دادگاه حكم بر محكوميت شركتهاي مذكور و ايفاء تعهد و تحويل بيست هزار مترمربع زمين مسكوني از پلاك 12 بخش 9 تبريز از اراضي فتح آباد ( معروف به آذران ) و پرداخت هزينه هاي دادرسي و حق الوكاله محكوم نموده است.

                                                                                                             با احترام – جعفري پايدار

                                                                                                                            مديرعامل

+ نوشته شده در  پنجشنبه 13 شهریور1393ساعت 8:43  توسط مدیریت شرکت  | 

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده نوبت سوم

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده ( نوبت سوم )

                                                                                                                تاریخ انتشار: 10/06/93

مجمع عمومي فوق العاده شرکت تعاونی مسکن اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی ( نوبت سوم) در ساعت 16 روز شنبه مورخ 22/06/93  در محل تالار مجتمع فرهنگي هنري 29 بهمن تبريز  واقع در نشانی : تبريز- بلوار 29 بهمن – جنب شهرداري منطقه 2 تبريز – تالار مجتمع فرهنگي هنري 29 بهمن تبريز- سالن شهيد اقبال آذر برگزار مي شود،از کلیه اعضاء شرکت تعاونی دعوت میشود در ساعت مقرر حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

1- تمديد مهلت فعاليت شركت

تذکر: افرادی که قصد دارند برای حضور در مجمع عمومی وکیل خود را اعزام نمایند میبایست از ساعت 16 تا  18  مورخ 15/06/93 با حضور توأم وکیل و موکل در دفتر تعاونی حضور یافته و ورقه حضور در مجمع را بنام وکیل در حضور هیات مدیره و بازرس دریافت دارند توضیح اینکه به وکالتنامه های غیر رسمی ترتیب اثر داده نخواهدشد.

                                                                                                      هیأت مديره

+ نوشته شده در  دوشنبه 10 شهریور1393ساعت 10:49  توسط مدیریت شرکت  | 

آگهي مزايده زمين منطريه

 

« آگهي مزايده املاك »

                                                                                             تاريخ انتشار : 93/06/02

شرکت تعاونی مسکن اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی در نظر دارد نسبت به فروش املاك و قطعات در دست تفكيك خود از پلاك ثبتي 2132  الي 2145 فرعي از 8999 اصلي بخش 5 تبريز واقع در تبريز خيابان آزادي مابين چهارراه لاله و ابوريحان كوي منظريه خيابان 30 متري حج ( جنت ) - زمين باير جنب مجتمع مسكوني فردوس در متراژهاي حدود 185 الي 305 مترمربع و با وضع موجود و تحت شرايط اعلامي از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد. متقاضيان جهت كسب اطلاع و دريافت برگ شرايط مزايده و قيمتهاي پايه به آدرس شركت واقع در : تبريز- خيابان امام نرسيده به چهارراه آبرسان روبروي بانك مهر اقتصاد ساختمان 911 طبقه 3 تلفن  33349058 33343881 -041 مراجعه و پيشنهاد خود را حداكثر ظرف 12 روز از تاريخ نشر آگهي به دفتر شركت تحويل و رسيد دريافت نمايند.

ضمناً اطلاعات و جزئيات بيشتر در آدرس اينترنتي زير قابل دسترسي مي باشد.

 

www.taavoninezamtabriz.blogfa.com

 

جعفري پايدار

مديرعامل

+ نوشته شده در  یکشنبه 2 شهریور1393ساعت 11:57  توسط مدیریت شرکت  | 

شرايط و نحوه شركت در مزايده زمين منظريه

 « شرايط و نحوه شركت در مزايده قطعات تفكيكي كوي نظام مهندسي منظريه »

 

1 )مبلغ سپرده شركت در مزايده معادل 4% مبلغ پايه مزايده و به ميزان مندرج مي باشد كه ميبايست تا به حساب شماره 1-4283660-873-7806 بانك مهراقتصاد بنام شركت تعاوني مسكن نظام مهندسي واريز و اصل رسيد آن را با قيد شماره قطعه تحويل نمايند.

2 )كساني كه تمايل دارند تا براي بيش از يك قطعه در مزايده شركت نمايند ، ميبايست تا ضمن واريز مبالغ سپرده هرقطعه بصورت مجزا ، پيشنهاد قيمتي خود را نيز به صورت مجزا ارائه نمايند.

3 )شركت كنندگان ميبايست ضمن تحويل اصل رسيد سپرده واريزي و اخذ رسيد ، پيشنهاد قيمتي خود را در فرم مربوطه و در پاكت سربسته با درج شماره قطعه و نام و نام خانوادگي و شماره تماس در ظهر پاكت به دفتر شركت ارائه و رسيد دريافت دارند. مهلت ارائه پيشنهادات حداكثر تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 15/06/93 ميباشد.

4 )پس ازگشايش پاكات ، سپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قرارداد نگهداري و الباقي مسترد خواهدشد.

5 )نفر اول موظف ميباشد تا حداكثر ظرف مدت يك هفته از اعلام نسبت به تكميل 40% كل مبلغ پيشنهادي مورد معامله اقدام نمايد. درغير اينصورت نسبت به ضبط سپرده واريزي به نفع شركت تعاوني مسكن نظام مهندسي اقدام و به ترتيب نسبت به دعوت از نفرات دوم و سوم اقدام خواهدشد. در صورت عدم واريز مبالغ ، سپرده ايشان نيز به نفع شركت ضبط خواهد گرديد.

6 ) 50% از مبلغ كل نيز در هنگام تحويل زمين ( حداكثر ظرف مدت يكماه ) دريافت و 10% باقيمانده نيز همزمان با انتقال سند مالكيت دريافت ميگردد.

7 )در حال حاضر كل پلاك ثبتي داراي سند ششدانگ و مجوز تفكيك شهرداري بوده و تنظيم سند انتقال قطعي قطعات تفكيكي پس از طي مراحل ثبتي و قانوني مقدور خواهدبود.

8 )زمين مرقوم داراي كاربري مسكوني ميباشد.

9 )قطعات تفكيكي با وضع موجود واگذار و پرداخت كليه هزينه ها از قبيل  هزينه هاي آماده سازي ، عوارض شهرداري ، هزينه هاي انتقال سند و همچنين اشتراكات و امتيازات اعم از آب و برق و تلفن و گاز و ساير خدمات مورد نياز به عهده خريدار بوده و فروشنده هيچگونه تعهدي در اين خصوص ندارد.

10 )طبق توافق انجامي با شهرداري منطقه 3 تبريز طي بند شماره 3 مورخ 17/02/93 كميسيون توافقات ، امتياز مضاعف جهت قطعات اخذ و ميزان پيشامدگي در كليه قطعات باستثناء قطعات 18 و 25 و 27 هفتاد درصد بوده و درقطعات 10 الي 17 و 19 الي 24 و 26 با يك طبقه مازاد بر ضوابط به شرط تامين پاركينگ و فضاي باز موافقت گرديده است. همچنين در قطعات 9 و 10 و 19 احداث يك باب مغازه به مساحت 21 مترمربع به شرط تامين پاركينگ موافقت شده است. پيشنهاد دهنده رضايت بي قيد و شرط خود را با اين موارد اعلام ميدارد.

11 )با عنايت به مطالبات شركت تعاوني مسكن از شهرداري منطقه 3 تبريز كه مقرر است تا بصورت عوارض پروانه به اين شركت پرداخت شود ، خريدار موظف است تا ضمن ارائه تعهد محضري و توافق موضوع در قرارداد فيمابين ، در صورتيكه براي قطعه خريداري شده ، طبق توافق بعدي شركت تعاوني مسكن و شهرداري مبالغي به عنوان كل يا بخشي از عوارض پروانه لحاظ و توافق گردد ، آن را به نرخ روز و شرايط روز شهرداري به شركت تعاوني مسكن پرداخت نمايد. درغير اينصورت شركت تعاوني مسكن تعهدي جهت تنظيم و انتقال سند قطعه مورد نظر نداشته و قرارداد واگذاري فسخ و ابطال و سپرده شركت در مزايده نيز به نفع شركت تعاوني ضبط خواهدگرديد.

12) با توجه به توافق و مصالحه نامه فيمابين شركت تعاوني مسكن و شركت توزيع نيروي برق تبريز ، يك واحد پست برق در گوشه شمال شرقي قطعه شماره 9 در دو طبقه ( همكف و زيرزمين ) به مساحت هرطبقه 48 مترمربع و به ابعاد 8×6 متر با بر 6 متر مشرف به خيابان و با امكان استفاده از طبقات بالاي ساختمان پست برق اختصاص داده شده است كه صرفاً احداث ساختمان پست طبق طرح نقشه شركت برق به عهده خريدار خواهدبود.ضمناً مساحت مندرج براي قطعه 9 با احتساب محل پست برق ميباشد.در اين خصوص خريدار موظف به انعقاد مصالحه نامه و ارائه تعهدنامه محضري طبق مفاد مصالحه نامه و تعهد محضري ارائه شده توسط شركت تعاوني به شركت توزيع برق ميباشد. متقاضيان اين قطعه با مد نظر قراردادن تمام مسائل اعلامي مي بايست براي كل متراژ مندرج قيمت خود را اعلام دارند و با امضاي شرايط مزايده هرگونه ادعاي بعدي را از خود سلب نمودند.

13 ) ابعاد و مساحت قطعات بصورت تقريبي بوده و صورتمجلس تفكيكي نهايي اداره ثبت و متراژهاي مندرج در سند تفكيكي ملاك تسويه حساب كامل نهايي فيمابين خواهدبود.

14 )شركت تعاوني مسكن در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است.

15 )هزينه چاپ آگهي به عهده كليه برندگان مزايده ميباشد.

16 )پيشنهاد دهنده ضمن مطالعه اسناد و فرمهاي مربوطه ، ميبايست نسبت به امضاي ذيل تمامي برگها اقدام نمايد.

17 ) اشخاص حقيقي ميبايست نسبت به ارائه كپي شناسنامه و كارت ملي و اشخاص حقوقي نسبت به ارائه كپي آخرين آگهي تصميمات و كپي كارت ملي صاحبان امضاء مجاز اقدام نمايند.

18 ) پيشنهادات فاقد سپرده و يا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط مي باشند.

 

" مشخصات و متراژ قطعات "

شماره قطعه

مساحت ( مترمربع )

قيمت پايه هرمترمربع (ريال)

قيمت كل (ريال)

سپرده شركت درمزايده(ريال)

1

239/22

27/000/000

6/458/940/000

258/357/600

2

198

33/000/000

6/534/000/000

261/360/000

3

194

32/000/000

6/208/000/000

248/320/000

4

200

33/000/000

6/600/000/000

264/000/000

5

200

33/000/000

6/600/000/000

264/000/000

6

200

33/000/000

6/600/000/000

264/000/000

7

200

33/000/000

6/600/000/000

264/000/000

8

200

34/000/000

6/800/000/000

272/000/000

9

263/30

38/000/000

10/005/400/000

400/216/000

10

220/14

50/000/000

11/007/000/000

440/280/000

11

207

41/000/000

8/487/000/000

339/480/000

12

207

سهم شهرداري از تفكيك

13

207

41/000/000

8/487/000/000

339/480/000

14

207

40/000/000

8/280/000/000

331/200/000

15

207

40/000/000

8/280/000/000

331/200/000

16

212/26

39/000/000

8/278/140/000

331/125/600

17

219/70

30/000/000

6/591/000/000

263/640/000

18

210/45

سهم شهرداري از تفكيك

19

305/43

50/000/000

15/271/500/000

610/860/000

20

210/80

39/000/000

8/221/200/000

328/848/000

21

214/35

سهم شهرداري از تفكيك

22

235/33

38/000/000

8/942/540/000

357/701/600

23

305/17

38/000/000

11/596/460/000

463/858/400

24

299/19

38/000/000

11/369/220/000

454/768/800

25

185/85

27/000/000

5/017/950/000

200/718/000

26

186/10

27/000/000

5/024/700/000

200/988/000

27

269/38

21/000/000

5/656/980/000

226/279/200

 نقشه تفکیکی

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 2 شهریور1393ساعت 11:18  توسط مدیریت شرکت  | 

تفكيك زمين منظريه

اعضاء محترم پروژه منظريه

 

باسلام ؛

         احتراماً؛ باستحضار ميرساند درجهت تفكيك زمين پروژه اقدامات موثر و پيگيريهاي مربوطه انجام ومشكلات آن به شرح عمده موارد زير به لطف حق تعالي و همت و تلاش صورت پذيرفته حل وفصل گرديده اند ::

1)       اصلاح قوس براساس طرح تفصيلي جديد به متراژ بيش از 3600 مترمربع

2)      تداخل با زمينهاي سپاه وكانون زبان به متراژ حدود 1000 مترمربع

3)     اقدامات ثبتي و تعيين مالكيت ميدانچه داخل زمين به متراژ 400متر مربع

4)      اقدامات قانوني و اخذ دستور در جهت اضافه متراژ زمين نسبت به سند مالكيت به متراژ بيش از 700مترمربع

5)     امضاي مصالحه نامه وارائه تعهد محضري و تعيين محل پست برق با امكان استفاده از طبقات بالاي پست

6)      توافق با شهرداري منطقه و كسر مساحت پيشروي مسجد و كاهش سهم 32 درصدي شهرداري

7)     تعيين قيمت هر يك از قطعات درهيئت ارزيابي شهرداري تبريز و سپس هيئت تجديد نظر

8)     توافق با شهرداري درخصوص تعيين قطعات 7% سهم شهرداري از تفكيك عرصه

9)    اخذ موافقت شهرداري جهت احداث بنا بشكل 70% پيشامدگي در اكثريت قطعات و يك طبقه مازاد بر ضوابط در قطعات جنوبي و دوكله و احداث 21 مترمربع مغازه در قطعات بر خيابان كه مزيت زيادي در فروش آنها خواهد داشت.

10)    امضاي مصالحه نامه و قرارداد واگذاري وارائه تعهد محضري به شهرداري منطقه 3 درخصوص قطعات سهم شهرداري

 نهايتاً پس از تائيد و ممهور نمودن نقشه پيشنهادي تفكيكي به مهر تفكيك،گواهي تفكيك  عرصه در مورخ 93/05/22 از شهرداري منطقه 3 تبريز اخذ گرديد .

 ضمن اعلام موضوع به اعضاء محترم پروژه ،باستحضار ميرساند كه اسناد و مدارك مزايده زمين آماده شده و آگهي مزايده عمومي آن در روزنامه هاي همشهري و مهد آزادي مورخ 93/06/02 چاپ خواهد گرديد . لذا در صورتيكه اعضاء پروژه خواستار خريد قطعه به صورت انفرادي يا جمعي از اعضاء ميباشند ، لازمست تا همانند سايرين نسبت به مراجعه به دفتر شركت و خريد اسناد مزايده و پرداخت سپرده مربوط به هر قطعه وارائه قيمت پيشنهادي اقدام نمايند .                

                                                                                                       جعفري پايدار

                                                                                                        مديرعامل                                                                                                                                                                                                                    

  

 

+ نوشته شده در  شنبه 1 شهریور1393ساعت 15:23  توسط مدیریت شرکت  | 

مطالب قدیمی‌تر